නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

The 2016 Motul FIM Superbike World Championship has a new contender and that is YOU: the SBK Official Mobile Game is back and now totally FREE TO PLAY! Experience the thrill of handling a 200 HP beast, speeding through the most challenging race tracks in the world: Aprilia, Kawasaki, Honda, Ducati, MV Agusta, BMW or Yamaha… the choice is yours! Compete against reigning Champion Jonathan Rea and other real SBK riders, challenge your friends or measure your riding skills in the new Test Ride mode to earn yourself a game-changing reward. Feast your eyes on realistic 3D graphics with dynamic lighting effects and go wild with as many as 9 different control options - including motion and virtual joystick. Discover the new game physics and push it to the limit until you hear the screech of tires skidding on tarmac as the rear wheel loses traction and you fight to regain control of your bike. Step up the challenge and become the new Superbike World Champion: ride your way to victory in the fastest lane of all! KEY FEATURES: - 13 rounds set on 4 continents, including the new German circuit of Lausitz - 24 star riders from an international roster, including former world champions Tom Sykes and Sylvain Guintoli - 5 game modes, including Championship, Quick Race, Challenge, Time Attack and Test Ride, where you take on a series of trials to prove your skills and unlock premium features - Take the rider’s seat with the new cockpit view - Tap the SBK16 Live Tile to jump right into a Quick Race from your Home screen NOTES: SBK16 was developed in conjunction with Dorna WSBK Organization to ensure an accurate representation of the white-knuckle SUPERBIKE RACING style and offer the most realistic motorcycle racing experience on mobile. Although SBK16 is totally free to play, the game also provides for a PREMIUM gaming experience, allowing you to: 1. Remove advertisements 2. Get additional Challenges 3. Back up and synch your savegame files across multiple devices You can unlock the above premium features through an optional in-app purchase OR you can earn them by beating the new Test Ride mode. For any enquiry or SUPPORT requests, please contact us at: sbk-wp8@dtales.it --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Check out great videos and more on our Facebook page! https://www.facebook.com/SBKOfficialMobileGame?ref=profile Find out more about the game on the official Web page: http://www.sbkmobile.com/ Follow us on Twitter: https://twitter.com/Digital_Tales

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

- New Windows 10 tablet version added! - Fixed a bug affecting engine sound - Fine-tuned bike handling and gyroscope sensitivity - Minor Bug Fixes

විශේෂාංග

  • 13 rounds set on 4 continents, including the new German circuit of Lausitz
  • 24 star riders from an international roster, including former world champions Tom Sykes and Sylvain Guintoli
  • 5 game modes, including Championship, Quick Race, Challenge, Time Attack and Test Ride, where you take on a series of trials to prove your skills and unlock premium features
  • Take the rider’s seat with the new cockpit view
  • Tap the SBK16 Live Tile to jump right into a Quick Race from your Home screen

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Digital Tales

හිමිකම

Copyright © 2016 Digital Tales S.r.l. All rights reserved. The "SBK" trademark is the property of DORNA WSBK ORGANIZATION S.r.l. All other trademarks and logos are property of their respective owners.

වැඩිදියුණුකරු

Digital Tales

නිකුතු දිනය

2016-07-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

253.88 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
බාහිර ගබඩා ඉඩ උපාංගයක් මත ගබඩා කළ දත්ත භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Italiano (Italia)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට