නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The famous Italian card game arrives on Windows 8! Now with sounds and music! Dedicated to all Italians around the world who want to play with their tablet or their computer during leisure time. Up to 4 players at once can be inserted into a game, each configurable to be human or artificial (challenge against the computer). The rules of the game are simple, and you can view them on Wikipedia, with a link embedded in the app. The game does not use Internet connection, and all the games are playable offline. For hints and tips post your comment in the Store, this version of the game is free for a limited time, so enjoy! Update: scores of Primiera fixed Previous updates: - Multiplayer Games (Beta version) with Facebook Login - New Graphics - Incremented animation speed - Scores and online profile stored in a remote Database - Create your players name, avatar, and even voices! - Record your voice and when you hear the Broom! - Choose the background you prefer in the game screen - Now all your preferences are remembered not to enter them each time you start :) - Simplified user interface - Added sound effects and shot with Avatar UPDATE 2 - Improved players management - Added blinking buttons to help user for first use - Removed popping sound during the game (many users disliked it) VERSION 2.1.2.3 - Enhanced the online gaming system - Now touching a card, the game automatically takes the corresponding single card or combination: if there are many combinations, the user can choose the one he prefers - Improved management of the scores on the Server - Added extra checks to make quickly find an online opponent -Since now, the list of offline players will be shown along with the online players' list VERSION 2.1.2.4 - New elegant GUI - Voice recording optimized for your characters - New Avatars taken from the website http://www.pixeden.com/ - Now Man and Women playing! With different voices - More opponents generated by Computer - New music Give your feedback to improve the game :)

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

- Added new cards: --- Abbruzzo's cards --- Bergamo's cards --- Gradesi cards --- Piacenza's cards - Added choice for automatic or manual take of cards on the table - Fixed problems of previous release

විශේෂාංග

 • Multiplayer Game
 • No Internet connection needed
 • Up to 4 players supported
 • Includes music
 • Touch support
 • Music volume editable
 • Sound supported
 • Music supported
 • Added complete games with the 11 scores for the winner
 • Different card decks
 • Avatars and voice recordings for players!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Alessio Regalbuto

හිමිකම

Alessio Regalbuto ©

වැඩිදියුණුකරු

Alessio Regalbuto

නිකුතු දිනය

2013-08-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

69.74 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ වෙබ්කෑම් එක භාවිත කරන්න
ඔබගේ මයික්‍රොපෝනය භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

Italiano (Italia)
English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Scopa! වෙබ් අඩවිය
Scopa! සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට