නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Screen Recorder Lite - Your wonderful video & audio capture! 100% Free, Easy and Fast! The software provides you all needed functions to record full screen, games, podcasts, films, active apps and even selected areas without difficulties. It includes a professional suite of tools for recording audio with your own comments, selecting the quality of records, optimizing sound on them, saving in all popular formats (like MP4, MP3, FLAC, WMA and others). All you need is connect to your webcam, microphone or headphones, Screen Recorder Lite will do the rest! Choose Screen Recorder Lite for high-quality captures! Try it on your PC now! ⚠️ This is the free evaluation version which contains some restrictions. If you like using it, you can expand your features by getting an in-app purchase or installing Screen Recorder Plus. ⚠️ Our application has no support for Windows 10 S. This is a special version built for educational institutions, especially for students and teachers. Thank for understanding!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Yellow Elephant Productions

නිකුතු දිනය

2019-02-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

19.79 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ වීඩියෝ පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
ඔබගේ සංගීත පුස්තකාලය භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
हिंदी (भारत)
Русский (Россия)
Українська (Україна)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට