නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Scroll To Top Button is a browser extension for the Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, and some Chromium-based browsers that allows you to quickly get back to the top and/or bottom of a page. Available customizations -------- - Button mode - Scroll to top only - Flip between top & bottom - Dual arrows - Keyboard only - Scroll up/down speed - Appear distance - Button size - Button design - Not active button opacity - Keyboard shortcuts - Language Privacy -------- This extension does not read, change, store, or transmit any of your personal data (e.g., logins, passwords, messages, contacts) from any of the sites or your computer in absolutely any form.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

PoziWorld

වැඩිදියුණුකරු

PoziWorld

නිකුතු දිනය

2018-08-11

ආසන්න වශයෙන් තරම

996 KB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Čeština (Česká Republika)
Galego (Galego)
Nederlands (Nederland)
Русский (Россия)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට