නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Refresh your mind with an exciting combination of hidden object game and match 3 puzzles! Set off on an incredible journey to the cursed city of Darkwood! Its dark streets hold many secrets that will only reveal themselves to the chosen one, and it's you who are destined for the role. You are the Seeker, the owner of a powerful artifact—the Magical Map! It's your fate to save the city from the oppression of the Curse. Don't waste another minute—start your battle with evil right now! We're already 5 years old! Thank you for being with us! Seekers Notes is a free game, but some game elements can be purchased with real money. If you don't want to use in-app purchases, please disable them in your device's settings. Join us on social media and keep up with the news: https://www.facebook.com/SeekersNotes https://www.instagram.com/seekersnotes_official/ https://twitter.com/SeekersNotes

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Join the FESTIVE Source of Joy event! Download it and get free energy! NEW: — Charming location: Cave. A magical place that captivates your imagination. — Exclusive event rewards and mysterious creatures. Only the best for you! — Changes in the Privacy Policy. Your data security is important to us! EVEN MORE FUN: — The grand Bloom Festival event: unlock all the festival rewards! — Guild competition: Magister's Path! — Paint a picture in the Colorful Adventure event — The Starcatcher event: catch as many rewards as you can! — Join Gremlin Fun and compete for the top spots — Search for the Talisman: explore locations and put together a mighty artifact — Unravel the Emerald Mystery and get a unique guardian, Snowy the cute husky! IMPROVEMENTS: — Over 100 new quests — Bug fixes

විශේෂාංග

 • - Gorgeous graphics, striking characters, and picturesque locations
 • - More than 9000 exciting quests
 • - You can assemble over 1080 amazing collections
 • - Free updates: new quests, fabulous locations, and unique prizes await you every month
 • - An awesome plot and fascinating storylines with unexpected twists and turns
 • - Spellbinding puzzles: Treasure Box, Haunted Lights, Mosaic, and Ancient Cards
 • - Desk guardians: a charming cat, a funny raccoon, a mysterious unicorn, and other cute friends
 • - A variety of events and daily quests with fantastic rewards
 • - Unique jewelry boxes, stickers, and medals for completing quests
 • - Enchanting music that will plunge you into the mysterious atmosphere of the game
 • - Craft unique items with the Fortune Teller, Blacksmith, and Inventor
 • - Trade useful items with the residents of Darkwood
 • - Use magic talismans and craft powerful artifacts
 • - Banish dangerous monsters and placate magical creatures
 • - Play with your friends!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

MYTONA Pte. Ltd.

හිමිකම

© 2015-2021 MYTONA Pte. Ltd. All rights reserved ®2017 MYTONA Pte. Ltd.

නිකුතු දිනය

2016-02-10

ආසන්න වශයෙන් තරම

2.84 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Русский (Россия)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට