නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Looking for fun multiplayer party games for groups of 3-10 friends, family, teens, or adults? Like fun draw and guess group games? Selfie Games is for you! NOTE: Heads up, this is the central TV app (for PC or Xbox One). You will also need to use your phone as the controller to snap selfies and draw something -- SELFIE GAMES -- Selfie Games is a set of fun selfie-infused casual group party games for kids, teens, or adults, a way for you to use your phones to goof off, have fun, and make memories together in person! Each player uses their phone (via the mobile app or by visiting our website) to snap selfies, draw something, write, guess, and more. Then everything is revealed to everyone at the same time on your shared screen! It’s easy for players to join the fun, each player just goes to play.slfi.tv (or opens the mobile app) and enters the 6-digit game pass they see on the screen (then snaps some selfies :) ). -- SKETCHIES -- Sketchies is the first addicting drawing game available in Selfie Games, where you draw absurd doodles of your friends, write ridiculous captions for those doodles, and then try your hardest to guess which was correct. And you laugh a lot as they all appear on your shared screen. To start, each player gets a fun unusual prompt on their telephone, something like “peter shaves his head with butter while playing charades” or “rich rides a velociraptor while playing pictionary” then does their best to draw it. (It will be hard to draw, but that’s expected!) Then, you write fun fake captions for the other player’s drawings to fool people into guessing them. Finally, you guess which caption you think was the original. You score when you guess something right and whenever you fool your friends into guessing your caption! Sketchies works for multiplayer groups of 3 player to 10 players (kids, teens, and adults) and has over 500 fun prompts to draw and guess! -- IMPORTANT NOTES -- - IN APP PURCHASE: While the app is free to join games, at least one player who is playing needs to make the in-app purchase in the mobile app to unlock the ability to host Sketchies games. - EASY TO JOIN ON YOUR PHONE: Heads up, each player will need a phone or tablet to play to draw something. They can join by visiting play.slfi.tv or with the mobile app. - FUN FOR ALL AGES: While adult groups can choose to draw something in a dirty taboo way or write dirty taboo captions for people to guess, Selfie Games is fun for groups of kids, teens, or adults. - YOUR FACE IS IN THE GAME: Heads up, as you face off your head appears in the drawings making it hard not to laugh when the drawings appear on the central TV to guess! - DRAW WITH MULTIPLE COLORS: When drawing in the app you can draw something with multiple colors! - ADDICTING MULTIPLAYER GAME: Multiplayer action for groups of 3 player to 10 player (kids, teens, or adults) in this draw and guess group game. Works well for family game night or adult game night, small group games or large group games, 3 player games all the way to 10 player group games! - ERASE YOUR DRAWING: When you draw something in the app you can undo the mistakes in your drawing! Maybe you'll draw something better the second time! Ready to snap selfies, draw something absurd, write hilarious captions, guess what it is, and fool your pack in this addicting draw and guess group tv game for teens or adults? Try Selfie Games today!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Minor fixes for an smoother experience on Xbox One.

විශේෂාංග

  • 3-10 players
  • Use your phone as the controller
  • Get your selfies in the game
  • Sketch absurd drawings featuring your friends
  • Write funny fake captions to try to fool your friends
  • Simple to join from your phone
  • Play through one game for free as part of the demo. Then $6.99 for the full game!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Buzzito LLC

වැඩිදියුණුකරු

Buzzito LLC

නිකුතු දිනය

2018-07-21

ආසන්න වශයෙන් තරම

30.81 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට