නිදහස්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Send fax online quickly and easily without subscription with WiseFax. Perfect efax solution! Send fax with WiseFax quickly and easily! You only need internet connection on your Windows desktop computer, laptop, smartphone or tablet and send fax in four simple steps. Just add WiseFax Edge Extension on your Microsoft Edge browser which will allow you to easy select documents you want to send to fax. Pay as you go, with no monthly or yearly subscription and send fax anywhere in the world. With WiseFax extension, you can easily send faxes from Edge. If you have a PDF document opened in Edge, simply click on the WiseFax button in the toolbar and proceed with fax sending. You can also select recipient's fax number inside the opened web page, right click on it, and start sending fax to recipient's fax number directly from Edge. WiseFax is progressive web app (PWA) which supports numerous document and file formats such as Microsoft Office documents, PDF documents, Apple Pages, Apple Numbers and Apple Keynote documents and spreadsheets, OpenOffice and LibreOffice documents and spreadsheets, Hancom Hangul documents, ScanWritr documents, and JPEG, GIF, PNG, BMP images. You can also take a picture or scan a document and send fax directly. When doing so WiseFax efficiently detects edges of your document using advanced edge detection algorithm and makes picture clearer with picture enhancement algorithm. This makes scanning easier and fax more readable. You can easily select which pages you want to fax. Displayed preview of the pages will look the same as they will come out on fax at recipient side. Type fax number and wait for response. Regardless if it was successful or no, you will get an email notification and in case send fax will be successful also full document copy. Send fax with WiseFax as simple as that. Try it, you’ll like it. Four easy steps of how to send fax with WiseFax are: 1. Upload your existing document from your Windows desktop computer, laptop, smartphone or tablet or cloud storage in numerous formats or take a picture of the documents you want to fax. 2. Click and select / deselect pages you want to send to fax and check them on screen as you already see them as they will come out on fax. 3. Select among 240 countries where you want to send your fax and type fax number. 4. Authenticate with your existing account on Windows Live, Google, Facebook or new Vanaia account. Buy fax token, if you already didn’t do so, and send fax. Wait for fax status confirmation with full sent document copy which you will receive to your e-mail.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Vanaia LLC

හිමිකම

Copyright ©2017 Vanaia

වැඩිදියුණුකරු

https://www.vanaia.com

නිකුතු දිනය

2018-06-08

ආසන්න වශයෙන් තරම

64 KB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ව්‍යාපාරික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට