නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

The Empire of Japan is tearing itself apart. Fights are constantly breaking out between its provinces. The reign of your clan begins — become Shogun, ultimate ruler of the Medieval Japan. Shogun’s Empire: Hex Commander is a turn-based strategy game with multi-layered gameplay mechanics. MASTER ECONOMY AND DIPLOMACY ON A STRATEGY MAP Choose from dozens of campaigns built around 15 historical clans. Conquer provinces and gain access to new type of units and strengthen your position in the region. Make alliances, declare wars and maintain your honor level to get better prices and respect amongst your neighbours. Create a strong economy and provide food for your troops, upgrade provinces to ultimately build an unstoppable army. LEAD YOUR ARMY IN TACTICAL BATTLES Recruit ashigaru, well-trained samurai or elite ninjas. Create an army that suits your tactics. Choose from melee soldiers equipped with yari, various sword wielding units, ranged troops with various bow types, rifles, and more. Utilize cavalry to fight in the open battlefields or dominate with high-powered cannons during castle sieges. Your soldiers gain experience during battle and become more effective and deadly. Each army is commanded by a general that boosts morale and provides additional bonuses like army size and combat skills. IMMERSE YOURSELF IN MEDIEVAL JAPAN Japanese voice-overs, detailed units and landscapes with dynamic seasonal cycles and an art style, influenced by historical paintings, will help you to feel the atmosphere of the Land of Cherry Blossoms. A user-friendly interface with contextual tips and hints will help you to learn the rules in no-time and enjoy the game at its max potential.

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Version 1.8 changelog: – Fixed "Send a gift" button.

විශේෂාංග

  • Master economy and diplomacy on a strategy map
  • Lead your army in tactical battles
  • Immerse yourself in medieval Japan

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

HOME NET GAMES

හිමිකම

Copyright © 2019 Home Net Games

වැඩිදියුණුකරු

Home Net Games

නිකුතු දිනය

2019-06-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

172.11 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
Українська (Україна)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට