නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

The world's most fantastical, fun, family-friendly skiing game is back and better than ever! Play as Sven's sister Evana, perform awesome new tricks on snowboards and skis, and ride on crazy new animals! Oh, and watch out for the avalanche! "Raaarrooorghh!" - Yeti Escape from forces of nature and team up with friendly animals as you race down the mountain! - Will you play as the intrepid Sven or his lovely sister Evana? Will you use skis or a snowboard? Will you ride a snowmobile, a motorbike, or something a little more crazy? - Perform tricks and hit the mountain in style! Pull off 360 spins, handstands, snowboard nose-grabs, and strike daring poses - each animal has their own stylish moves! - Collect coins to purchase new gear, crazy costumes and powerful vehicles in the shop! Isn't it time you thought about that gold sled you always wanted? - Take photos of your epic moments and share them with the world! Set up an amazing photo opportunity and spin the camera around for that perfect shot - all in glorious 3D! - Three exciting locations are waiting for you to explore... PENGUIN PEAKS It's the snowy slope we loved from Ski Safari, but it's had a Mammoth makeover! Find the frozen Mammoth inside a cave and try to tame him. Or grind across the cables of the after-hours chairlifts. And best of all, grab a snowmobile and pull off epic jumps once more! JURASSIC LARK It's about time. A jurassic jungle full of prehistoric pals like the Pterodactyl, the Woolly Mammoth and a baby Ankylosaurus. These ancient animals have a dino-mite plan for our intrepid stars! Race against the "Lavalanche", slide along vines, or just go crazy performing tricks as you try to avoid rocks, stalactites and pools of molten lava! TWISTER CANYON Perhaps the gentle rolling of the tumbleweeds is more your pace. Unfortunately, they didn't call it Twister Canyon for nothing. A fierce twister is headed straight for Sven and Evana! They just can't catch a break, can they? Here you'll find an assortment of ragtag rapscallions including Sheriff Yeti, Chief Penguin, and even an Armadillo! Ride in a mine cart, hop on a rickety railway, grind along a telegraph wire or watch the Yeti play the piano! It's how the wild, wild west was meant to be.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Yodo1 Ltd

හිමිකම

Copyright©2016 Yodo1, Ltd

වැඩිදියුණුකරු

Yodo1 Ltd

නිකුතු දිනය

2016-03-03

ආසන්න වශයෙන් තරම

65.87 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ක්‍රීඩා

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
中文(中国)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Ski Safari2 වෙබ් අඩවිය
Ski Safari2 සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට