නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Slide the tiles to unscramble the word square—a square of letters that forms valid words both across and down. My theory is that because this puzzle exercises two opposing skills, it will be challenging for anyone. If you have a good English vocabulary you may find it easy to discover the words, but you'll probably find it difficult to move the tiles into place. If you're good at spatial reasoning you may find it easy to move the tiles into place, but you'll probably find it difficult to discover the words. It's suprisingly difficult to solve even the simplest 3x3 word square, and you'll be blown away by the extreme difficulty of a 5x5 word square. Maybe this is why the ancient Greeks believed that the person who could solve a 10x10 word square would become immortal. -David

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

This update brings you slightly more polished animations and a slightly better navigation experience as you rummage around the puzzle packs desperately searching for one you can actually solve. Good luck!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Hot Chai Productions LLC

හිමිකම

Copyright 2017-2018. All rights reserved.

නිකුතු දිනය

2018-02-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

139.54 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

SlideWords වෙබ් අඩවිය
SlideWords සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට