නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Slither and eat to grow longer. Can you become the longest player in Slither.io ? Your goal is become the biggest and longest snake in the world. Using a boost button (the lower right corner of the screen) can make snake to run faster but running fast will reduce the length of snake. Slither to kill your enemies. Focus on the snake meat along the way, and eat as many as possible to become bigger snake. So, what are you waiting for? Develop your skills, try to survive and eat snakes HOW TO PLAY: - Dont touch worms body.
 - Explose the snakes and eat their romains to be large.
 - Eject mass to extra speed with the right down Button Game Features: -You can play without internet connection - Controls with Mouse - Various skins.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

App Family Kids Games Free

නිකුතු දිනය

2019-05-08

ආසන්න වශයෙන් තරම

26.8 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට