නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Named as one of TouchArcade's Top 10 Games of the year. From the makers of Smash Cops – crash through America in the craziest road race to hit the Windows Store. Power up to faster cars, get the edge with getaway gadgets and outrun the cops as you speed to the state line. SMASH EVERYTHING Well, almost. Whichever route you take through an ever-changing world of dirt tracks and dusty logging towns you can crash and bash your way through smashable scenery in the most intense display of destruction you have ever seen. UPGRADE & OUTRUN Make sure you’re always ahead of the game (and the cops) with cool car upgrades. Start with a puny compact and make it awesome with extra speed, handling and strength. And when you start earning big, you might just get your hands on the fastest road car on the planet, the stunning Hennessey Venom GT. BOOST YOUR CHANCES Before you head off you get to choose something to help you along the way. Stinger-proof tires, the 'Stunner' car taser and even a tank are available to give you the edge over the relentless Sheriff McBride and his deputies. CRUISE CONTROLS Innovative one-finger control makes it super easy to drive, drift & spin your car, and unleash those helpful gadgets - no matter where you’re playing. TAKE A BANDIT CHALLENGE The Smash Bandits race organisers don’t think that simply out-running the cops is a big enough problem, so they’ve put together over 100 challenges where you can test your driving skills to the limit.

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Hutch Games

හිමිකම

Copyright © 2015, Hutch Games Ltd

වැඩිදියුණුකරු

Hutch Games

නිකුතු දිනය

2015-03-31

ආසන්න වශයෙන් තරම

412.24 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

Português (Brasil)
English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Italiano (Italia)
Français (France)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
中文(香港特別行政區)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
Español (España, Alfabetización Internacional)
中文(台灣)
Português (Portugal)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට