නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Smash Hit Ball creates a 3D glass smash world to break as many glasses as you can. Hit the pyramid glass, break all glass walls on your path to increase your score to top. Now strengthen your skills, concentrate on Smash Hit Ball, challenge your limit with terraria gamers all over the world! Collision Hit: Smash Hit now! Are you ready for a thrilling glass breaking game smash hit? If you’ve played some of the popular fruit smash games or zombie smasher games like Ant Smasher, Smash Hit or Rolling Sky , Dancing line , Smash Fruit and Rush game you’ll see this is nothing like them – it is way better! Download this super smash game maze and enjoy the endless adventure! Smash Hit Ball lets you to show your abilities, use your reflexes and move forward to increase your score without hitting obstacles in front of you. While moving forward you will have a first person perspective inside corridors. You should hit the obstacles and collect the balls while the game is getting harder and harder, those balls are necessary to move forward in levels so please be careful while using your balls. Smash Hit Ball is a game which you demonstrate your capabilities, intelligence and reflexes, so smash obstacles now. Good Luck! It's a wonderful world with impressive and futuristic atmosphere. Step back into the mysterious and futuristic dimension, where you will find a huge amount of unforgettable emotions and impressions. Avoid collisions, destroy the pyramid, remove obstacles, and much more... How to play? * They fly over beautiful designs by clicking on the pyramid, which will give you the opportunity to fly further. * Avoid various obstacles by clicking on them. * Awesome music and sounds create a pleasant atmosphere in the game. * Good graphics awaits you in the game! Game Features: - Excellent simple 3D world - 3D realistic glass-breaking mechanic simulator: amazing glass crash impact - Endless stages - Harmony with gaming rhythm, sound effect and your heartbeat Smash Hit Ball is free-to-play game, you will be surely addicted in this 3D world.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Play Best Free Games Inc.

නිකුතු දිනය

2019-05-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

133.73 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට