මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$3.99
USD$3.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

One of the most popular boardgames Snakes and Ladders and the most beautiful on Windows! - Perfect for children: no advertising, no in-app purchases. - This delightful game is simple and easy to play, even for small children who cannot read yet. - 1 to 4 players. - Automatic or manual movement of the playing pieces. - Beautiful graphics and animations, sounds and special effects. - Zoom in and out. Players spin the wheel and move their playing pieces for the number of steps indicated by the wheel. If they land on the lower-numbered end of the squares with a "ladder", they can move their token up to the higher-numbered square. If they land on the higher-numbered square of a pair with a "snake", they must move their token down to the lower-numbered square. The first player who successfully arrives at the last space in an exact number of steps is the winner. If you exceed the required number of steps, you must step forward into last space and then move backwards for the number of steps in excess.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

The Best of All Time!

විශේෂාංග

  • Perfect for children: no advertising, no in-app purchases.
  • This delightful game is simple and easy to play, even for small children who cannot read yet.
  • 1 to 4 players.
  • Automatic or manual movement of the playing pieces.
  • Beautiful graphics and animations, sounds and special effects.
  • Zoom in and out.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

ManualiPc

හිමිකම

ManualiPc

වැඩිදියුණුකරු

ManualiPc

නිකුතු දිනය

2018-04-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

377.77 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වෙනත්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට