නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Snakes and Ladders King is a very simple and exciting game, which is based on sheer luck, with some mind blowing graphics. Through a simple board game with dice game rules The game to do battle for who first to arrival 100 steps. Game is similar as ludo king In this game, you will have to roll down the dice, in order to move to different positions on the board, wherein on the journey to the destination, you will be pulled down by snakes and raised to a higher position by a ladder. Another interesting feature of this snakes and ladders game app is, you get to collect stars on the way to your destination, which can take you some positions backward or forward. This game consists of two game play modes - Single player mode and multiplayer mode. In single player mode, you compete against an enemy robot. In multiplayer mode, you have the option of playing with your friends. Refresh your childhood memory, by playing, this snakes and ladders game. This snakes and ladders game, is also a must-play game for children, who are always looking for fun and entertainment. Instructions for snakes and ladders King 1. Get moving, by rolling the dice, by clicking it. 2. Repeatedly roll the dice till you reach number 100 on the board. 3. The dice has values from 1 to 6. Upon rolling the dice, if the value is 1, then the player moves one position forward. If the value is 2, then he moves 2 positions forward and so on. 4. If the value on the dice appears as 6, then the player gets another chance to play. 5. On collecting the star symbol, the player is either moved 1 to 6 positions backward or forward. 6. On reaching number 100 on the board, you win. Download this snakes and ladders game app for free, to have some fun in your leisure time.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

RPG Aventure Games

නිකුතු දිනය

2019-04-28

ආසන්න වශයෙන් තරම

42.56 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට