මුල් මිල USD$34.99 විය, වර්තමාන මිල USD$13.99
60% වට්ටම් • 4 දවස් වම්
Xbox මත ඔන්ලයින් බහු ධාවකයට Xbox Live Gold (දායකත්වය වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය කෙරේ.
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

You are elite sniper Karl Fairburne, parachuted into Berlin amidst the Germans’ final stand. Your mission is to prevent Nazi V2 rocket technology falling into the hands of the Red Army. You must aid key scientists keen to defect to the US, and terminate those who stand in your way. Stealth is key as you find yourself trapped between two desperate armies in a race against time. Master authentic weaponry, stalk your target, fortify your position, set up the shot, and use your skill, patience and cunning to achieve the mission. All new graphics and rendering technology gives you improved ball busting X-ray kill camera detail. Witness the terrifying power of your bullet as it enters an enemy’s body. With all DLC missions included, take the fate of the war into your own hands, and hunt the Führer himself. New Features included in this Remaster… All DLC Included – Experience the infamous “ASSASSINATE THE FÜHRER” mission. Take the fight to new fronts in three new campaign levels. Hunt your foes with a variety of iconic weapons including the Lee Enfield MK III, M1D Garrand, M1 Carbine and more. Photo Mode – Pause and step through the action frame-by-frame, position the camera, apply a filter, adjust the lighting and take stunning photos to share with the community. Including your epic X-Ray kill camera shots. Remastered Visuals - Modernised renderer and post processing effects, enhanced level geometry, textures and particles, plus a revamped lighting system, and 4K and HDR support for Xbox One X and suitable PCs, transports you to the front line. Revamped Controls – Updated control system with mouse and keyboard support on Xbox One New Playable Characters – For the first time, play the campaign and multiplayer modes as one of 7 new characters from Rebellion’s Zombie Army series. Local & Online Multiplayer – Gather your squad and compete in 7 uniquely tense multiplayer modes, now for up to 16 players online. Including Deathmatch, Distance King, Dog Tag Harvest and Capture the Flag. Original Game Features Authentic Sniping - Experience the genre-leading ranged combat, which re-defined a genre, with advanced ballistics taking into account gravity, wind, velocity, bullet penetration, aim stability and more. Sniper's Choice – Complete the mission your way. Will it be a perfect long range shot from the shadows, or a rain of fire and bullets as you command centre stage? You decide. Leaderboards – Post your scores to online leaderboards and track your career stats in game. X-Ray Kill Camera - X-ray kill camera technology showcases what really happens when a bullet enters an enemy’s body. Thrilling Co-op – Test your teamwork with 4 co-op modes. Including all single-player campaign missions, Kill Tally, Bombing Run and Overwatch mode. Who will have your back on the battlefield?

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Rebellion

හිමිකම

The Rebellion name & logo, the Sniper Elite name & logo & the Sniper Elite Eagle are trademarks of Rebellion & may be registered trademarks in certain countries. © 2019 Rebellion. All rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Rebellion

නිකුතු දිනය

2019-05-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

13.97 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ මයික්‍රොපෝනය භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලය සහ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
English (United Kingdom)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Italiano (Italia)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Русский (Россия)
Polski (Polska)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)
日本語 (日本)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට