මුල් මිල USD$19.99 විය, වර්තමාන මිල USD$4.99
75% වට්ටම් • 14 දවස් වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Snood is one of the most popular puzzle games of all time. Snood is a fun puzzle game that tests your intellect rather than your reflexes. The gameplay is identical to Snood you know from the 90's. Your goal is to save all the trapped Snoods by launching other Snoods at them. If you connect three or more identical Snoods, they will disappear. If that leaves any Snoods not connected to the top of the playing field, they will fall to safety. Don't take too long, though - every Snood you launch increases the danger level. Snood highlights: - The same great game you remember from the 90's! - If you love Match 3 Bubble Shooter games, you will love Snood. - Snood is simple to learn but difficult to master and therefore great for ages 2 - 102! - Work your way through increasingly challenging puzzles in puzzle Mode Please send feedback & suggestions to snood@snood.com Follow us to get news and updates: https://www.facebook.com/SnoodRules https://twitter.com/snood https://www.instagram.com/snoodgames/ Forget Life, Play SNOOD!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • The same great game you remember from the 90's!
  • If you love Match 3 Bubble Shooter games, you will love Snood.
  • Snood is simple to learn but difficult to master and therefore great for ages 2 - 102!
  • Work your way through increasingly challenging puzzles in puzzle Mode

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Snood, LLC

හිමිකම

© 2019 Snood, LLC

නිකුතු දිනය

2019-08-25

ආසන්න වශයෙන් තරම

98.57 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Snood Original වෙබ් අඩවිය
Snood Original සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට