නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Are you good at football? Becom soccer star! GOAL! Everyone likes taking penalties and enjoys the thrill of penalty shootouts! Practising penalties gives you a chance to improve your players shooting skills! Download now Soccer Penalty 2018 for pc FOR FREE! Select your top eleven and shoot GOALS!!! Join the team and prepare yourself to be the best professional defender and scorer of this soccer team and beat the goalkeeper. Master the free kick and the penalty shooting to become a legend of the Manchester Devils! Live the thrills of the soccer and start shooting goal the different game modes to be the top scorer of the Manchester Devils! Kick the penalty now to beat the goalkeeper shooting the ball to score a goal and make history! Are you ready for this soocer game? ***** STUNT 3D GRAPHICS ***** INTUITIVE CONTROL ***** REAL PHYSICS Feel the pressure of the full stadium shouting your name in this penalty shooter game full of fun! Beat all of your rivals as if you were Roneldo 7 from Portugal in the World Cup Penalty Shootout and become the best penalty kicker of your soccer team! The Football League For Amateurs FIFA is preparing the prize for the world's amateur penalty shooter championship... Select your favourite football player as soccer manager and participate in this FIFA World Cup for Amateurs penalty shootout! Become the next Roneldo 7 from Portugal! The concept of this soccer game is clear: Win the penalty shootouts to pass to the next level! Win the soccer prize of the FIFA in this thrilling sports game with Ronaldo 7 from Portugal! Manchester is a city full of football history! Soccer drives people crazy, locals enjoy their football team and also people all around the world love to watch every Manchester Devils match! You can also make history with the Manchester Devils football team in this amazing game of penalty goal shooting! Face the goalkeeper, kick the ball, participate in the world cup and become a legend scorer of football! What are you waiting for? PES Manchester Devils are waiting for you! Choose a match and score your first goal! The Football League For Amateurs FIFA needs you! Become the goalkeeper's nightmare and the best penalty shooter of Portugal of all times! Win the world cup in this exciting soccer game!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

RPG Aventure Games

නිකුතු දිනය

2019-04-25

ආසන්න වශයෙන් තරම

29.33 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට