මුල් මිල USD$1.99 විය, වර්තමාන මිල USD$0.99
50% වට්ටම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

A football party game with very simple interface (only jump and kick) which makes it super easy for both children and hardcore gamers. The game can be played by 1-4 players and it has a smart AI to practice with for single player mode.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Local multiplayer for up to 4 players
  • Single player mode with Smart AI
  • Work with game controllers
  • Suitable for families and kids

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

DiyaaGames

හිමිකම

© DiyaaGames

වැඩිදියුණුකරු

DiyaaGames

නිකුතු දිනය

2019-12-25

ආසන්න වශයෙන් තරම

217.02 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

මානව අතුරු මුහුණත් උපාංග (HID) ප්‍රොටොකෝලයට සහාය දක්වන ඔබගේ උපාංග භාවිත කරන්න
දැනටමත් යුගලනය කර ඇති Bluetooth උපාංග සමග සන්නිවේදනය කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට