නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Soccer stars is finger-style soccer fifa 17 game! It's great game to relax. What a chance to score the winner… you take aim, shoot… GOOOOOOAAAAAALLLLL! Play in the champions soccer league! Win our international table football tournament and become a legend in this free sports simulator! Start play soccer star by pick one favorite team to against opponent fifa team. This game play with turn-base model, so you need to think great before you shoot into ball. Winter season is here, but the soccer game must continue. Drag, aim and release to shoot the soccer ball. The first person to score 3 goals wins. FEATURES OF 2018 CHAMPION SOCCER STARS LEAGUE: * Winter theme with snow and pine trees, perfect for the winter / christmas audiance * Choose your side, from 32 nations. * Smart and calculative AI. Be prepared to think, plan and play hard * Tutorial to learn the ropes * Exciting soccer stadium environment, perfect for soccer or football nuts * In this game you could control player defend or attack. it dependent on what formation you choose. Now is great time to download and play SOCCER STARS. Let's become a hero coach of your team. Thanks.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Royale Action Games

නිකුතු දිනය

2019-04-25

ආසන්න වශයෙන් තරම

21.01 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ක්‍රීඩා

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට