නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Solitaire Classic! The most popular & free classic card game! Solitaire, also known as 'Klondike', is the most popular classic card and casino solitaire game. Solitaire Classic is a fun, challenging and addictive game, similar to the classic card game, Spider Solitaire or FreeCell. If you love Windows Solitaire, spider solitaire or other card games you shouldn't miss this game! Solitaire Classic is the best fun free card games for kids and adults alike! Solitaire Classic makes you to stack all cards of each suit in descending order to solve the puzzle. The main purpose of the game is to move all cards to the foundations and complete the game. The four foundations are built up by suit from Ace to King. The card can also be piled up temporarily at the bottom, in descending order by alternate colors. And only a King can be put on an empty column at the bottom. Just drag and drop the cards and arrange them in descending order in the Tableau to win! By removing all the unnecessary features, our game is the most easy-to-play with clean and intuitive designs. Solitaire Classic is FREE to download! Play the classic card game now! Challenge yourself with this classic Solitaire card game now! If you like the classic cards, you would love Klondike Solitaire, FreeCell Solitaire, Spider Solitaire, or Tripeaks Solitaire, or any other Solitaire card games, then you should definitely try our Solitaire Classic card game. So, what are you waiting for? Download Solitaire for Free and never be bored again! Play Now! If you have any questions or comments, please send us an email at solitairecards2020@hotmail.com.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

If you're enjoying our game, please take a few seconds to give us a review! Dear Friends, the new version is coming! If you have suggestions or find bugs, Any feedback is welcome! :)

විශේෂාංග

  • Classic Solitaire Card Game
  • Tap to move or drag cards
  • Auto complete to finish game
  • Unlimited undos, Smart hints

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Solitaire Card Games

වැඩිදියුණුකරු

Solitaire Card Games

නිකුතු දිනය

2019-11-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

80.85 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට