නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Back in 1990s inclusion of Solitaire, Minesweeper in Windows has resulted in billions of hours of lost productivity over the years. As any other successful game, millions of Solitaire clones have been created on all possible platforms. So why should you give our version a try? We tried to recreate all the fun of original game in a tiny download package. This Solitaire (Klondike version) will not take more cards than can be moved to another stack. Drag and drops whole column, only suitable cards will move, others snap back. The game will move proper card to foundation whenever possible to minimize clicks, taps and drags. Three different difficulty modes to control how many cards being opened, how many deck turnovers allowed and if King (vs any card) is required to initialize empty pile. The scoring reflects number of moves and the level - the lower the better. Use menu (top-right corner) for undo, change difficulty, check score, help or to start a new game.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Classical gameplay
  • Optimized for touch devices

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

GASP Mobile Games Inc

හිමිකම

2011 GASP

වැඩිදියුණුකරු

GASP Mobile Games Inc

නිකුතු දිනය

2012-12-06

ආසන්න වශයෙන් තරම

18.41 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)



මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට