නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

From the company that brought you Mahjong Journey® comes a new fun and easy card game: Solitaire Tour!  Follow the red cat Lily through hundreds of dazzling card solitaire levels and play your way through many picturesque worlds – from the ancient Valley of the Sphinx and legendary Atlantis to the fantastic Sky Heaven and many others. Collect gold cards, earn extra points and find special items for traveling the Solitaire Tour! Trigger power-ups like Additional Slot, Joker and Undo to aide your strategy and enjoy endless FREE play with more challenging card levels on the way! While this game is absolutely free to play, you have the ability to unlock optional bonuses via in-app purchases from within the game. You may disable in-app purchases in your device settings. Features: ● Master 455 immersive solitaire levels ● Travel through 16 stunning locations ● Overcome 5 types of barriers on the way to collecting cards ● Enjoy gorgeous graphics and rich sounds ● Get regular FREE updates with thrilling new levels, locations, features and more ____________________________ Game available in: English, French, Italian, German, Spanish, Brazilian Portuguese, Russian, Korean, Chinese, Japanese, Traditional Chinese ____________________________ Sign up now for a weekly round-up of the best from G5 Games! www.g5e.com/e-mail ____________________________ G5 Games - World of Adventures™! Collect them all! Search for "g5" in Windows Store! Adventure: ▶ Homicide Squad: Hidden Crimes ▶ Mahjong Journey® ▶ The Secret Society® - Hidden Mystery ▶ Pirates & Pearls®: A Treasure Matching Puzzle ▶ Survivors®: the Quest Strategy: ▶ Virtual City Playground: Building Tycoon ▶ Stand O’Food® City: Virtual Frenzy ▶ The Island Castaway: Lost World® ▶ Supermarket Mania® Journey: A Time Management Adventure ▶ Supermarket Management 2 HD ____________________________ VISIT US: www.g5e.com WATCH US: www.youtube.com/g5enter FIND US: www.facebook.com/g5games FOLLOW US: www.twitter.com/g5games G5 End User License Supplemental Terms: http://www.g5e.com/G5_End_User_License_Supplemental_Terms

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

This update makes a few minor improvements to the previous update that features: NEW FIRE ARCHIPELAGO AND RENAISSANCE CITY MAPS WITH 90 INCREDIBLE LEVELS – Ready for more solitaire games and thrilling quests on new 90 levels? The Fire Archipelago is a string of islands in the middle of an endless ocean that are marked by the roar of erupting volcanoes. Match cards and win in Renaissance City, which boggles the imagination with its beauty. Will you get the better of the Rat with additional card hints and boosters? FIXES AND IMPROVEMENTS – Play tripeaks solitaire in a faster and smoother way! Join the G5 email list and be the first to know about sales, news and game releases! www.g5e.com/e-mail Leave a review and let us know what you think of our latest update. Your feedback helps us provide you with the best experience.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

G5 Entertainment AB

හිමිකම

© 2019 G5 Holdings Limited. Published by G5 Entertainment AB. All Rights Reserved.

නිකුතු දිනය

2019-02-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

92.61 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට