නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Highlight, save and source only the most important pieces of information from the web, docs and email directly into your Sorc'd account. No more copying and pasting. No more bookmarks. No more fifty open tabs. Sorc'd is the new way to hone in on exactly what matters to you and save it later for easy recall. HIGHLIGHT AND SAVE FROM ANYWHERE Highlight text from the web, docs or email and save it to your Sorc'd account. CENTRALIZE AND SHARE IN REAL TIME All of your snippets are saved in your cloud-based account to share via social channels or to source within your writing. SEAMLESSLY SOURCE SNIPPETS Use Microsoft Office and Outlook add-ins to add your snippets directly into whatever you're working on - blog posts, presentations, proposals and more! Super easy, super simple. Tools that enhance your workflow, not complicate it. That's Sorc'd.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sorc'd

වැඩිදියුණුකරු

SORC'D

නිකුතු දිනය

2018-05-31

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.55 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි මත අන්තර්ගතය කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට