නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
Xbox මත ඔන්ලයින් බහු ධාවකයට Xbox Live Gold (දායකත්වය වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය කෙරේ.
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Embark on an epic sci-fi, free-to-play adventure. Spacelords is a brand-new take on the shooter genre. Through its 4 vs 1 campaign, you experience both sides of the story: Join the Raiders in their fight to free the legendary Broken Planet, or switch sides and fight as the Antagonist alongside the invading hordes! - Spacelords is completely free to play. You will be able to fully progress through the entire game. - New 4 versus 1 campaign. Experience both sides of the story: join the Raiders in their fight to free the Broken Planet, or switch sides and foil their missions as the Antagonist. - Mod your weapons and chose among hundreds of Cards to customize your character and create the ultimate Spacelords. - Live a cinematic experience: over 80 incredible cinematic scenes will submerge you into the Spacelords universe. FEATURES: • 17 characters to choose from. • Over 70 unlockable weapons. • 4 configuration parameters for each weapon. • Over 500 Character Cards.

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Mercury Steam Entertainment s.l

හිමිකම

2018 Spacelords is a registered trademark of Mercury Steam Entertainment s.l

වැඩිදියුණුකරු

MercurySteam

නිකුතු දිනය

2017-09-22

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ මයික්‍රොපෝනය භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

මිල පරාසය: USD$4.99 සිට USD$34.99 දක්වා

ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලය සහ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
English (United Kingdom)
Français (France)
Italiano (Italia)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Português (Brasil)
Русский (Россия)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Spacelords වෙබ් අඩවිය
Spacelords සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට