නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Best Spades Game. 100% Free. No pop-up or full-screen ads. Provide best user experience. A standard pack of 52 cards is used ranked from highest to lowest: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. The four players are in fixed partnerships, with partners sitting opposite each other. The first dealer is chosen at random, and the turn to deal rotates clockwise. The cards are shuffled and dealt clockwise. The player to dealer's left leads any card (except a spade). Each player, in turn, clockwise, must follow suit if able; if unable to follow suit, the player may play any card. A trick containing a spade is won by the highest spade played; if no spade is played, the trick is won by the highest card of the suit led. The winner of each trick leads to the next. Spades may not be led until either some player has played a spade, or the leader has nothing but spades left in hand. The side which reaches 500 points first wins the game.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

raymond.li

හිමිකම

Copyright © 2015, Raymond, Inc

වැඩිදියුණුකරු

raymond.li

නිකුතු දිනය

2015-05-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

7.24 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Spades - Free වෙබ් අඩවිය
Spades - Free සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට