නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Play Spades online! Do you have what it takes to become a champion? Join millions of players and compete to win the ultimate prizes - special Spades rings. Features: ● Play Spades with friends. Challenge your Facebook friends or make new ones! ● Tons of free chips. Get a welcome bonus, plus Wheel of Fortune, Piggy Bank, Jackpots and ring rewards! ● Extensive statistics. Wanna play Spades better? Track your game stats and improve your skill! ● Spades rings. Acquire the complete collection of our special spades rings and get generous rewards! ● Leaderboard. Track your way to the top! ● State-of-the-art interface. Simple, beautiful, easy to use. ● «Play now». Quick access to the most suitable spades table without any delay. ● Three leagues, nine locations. Different tables, bets and limits. Find your favorite one! Check our VIP Spades package! ● Play anywhere. Play Spades card game seamlessly across all web and mobile versions, just log in with Facebook! Classic mechanics of card game Spades plus unique features = new king of Spades apps! Download Spades free app and start playing today! Hit us up on Facebook: https://www.facebook.com/spadesmaniagame

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Skill Cap

හිමිකම

Skill Cap LLC 2017

වැඩිදියුණුකරු

Skill Cap LLC 2017

නිකුතු දිනය

2017-12-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

148.33 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට