නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The best Spider Solitaire experience. As you may know, most Spider Solitaire games are not winnable even though you play your best. That's where we come in. We included in this game only winnable deals for all types of games: with one suit, with 2 suits and 4 suits. Thus you can be sure that you will win if you play perfectly. Now you can truly enjoy the game. Download and have fun playing Spider Solitaire Mobile! ★ ★ ★ FEATURES ★ ★ ★ ✓ Solvable deals that have at least one winning solution ✓ 1 suit, 2 suits and 4 suits games ✓ Advanced Hint option ✓ Unlimited Undo ✓ Drag-and-drop or Tap to move cards ✓ Unmovable cards will be greyed out ✓ Nice sound effects and music ✓ Daily/monthly/all time highscores ★ ★ ★ HOW TO PLAY ★ ★ ★ ✓ The goal of the game is to create sets of cards that start with a king, queen and jack and end with an ace. Completed sets of cards will be automatically removed from the board and you score points. In order to win you have to remove all the cards from the board. ✓ Drag-and-drop cards or simply tap on the cards to move them on an eligible column. ✓ In games with more than one suit, in order for a set to be complete, all the cards in that column need to be in order and of the same suit. When you are successful in building a set, these will be automatically removed from the board. ✓ You are allowed to mix different suits as long as the cards are in a descending order. But you cannot move the stacks, unless they're of the same suit. ✓ If you ever get empty columns you can place any card or any stack there. ✓ When you run out of useful moves, tap on the stock pile at the bottom of the screen to be dealt a new row of cards. ✓ You can only deal a new row of cards when all the columns are filled. Place at least one card on every column to be allowed to be dealt new rows of cards. ✓ By default the set number of suits is 2. But you can change it from the main menu. To enter the main menu and to also pause the game just press on the button in the top left corner of the screen. You can change the number of suits from 2 to 4, from 4 to 1 and from 1 to 2. The changes take effect when you start a new game. ★ Support and Feedback If you have any technical problems, please email us directly at support@gsoftteam.com. Please, don’t leave support problems in our comments – we don’t check those regularly and it will take longer to fix any issues that you might encounter. Thank you for your understanding! Already a fan of Spider Solitaire Mobile? Like us on Facebook or follow us on Twitter for the latest news: https://www.facebook.com/gsoftteam https://twitter.com/gsoftteam

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Solvable deals that have at least one winning solution
  • 1 suit, 2 suits and 4 suits games
  • Advanced Hint option
  • Unlimited Undo
  • Drag-and-drop or Tap to move cards
  • Unmovable cards will be greyed out
  • Nice sound effects and music
  • Daily/monthly/all time highscores

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

G Soft Team

හිමිකම

© 2012-2018 G Soft Team. All rights reserved.

නිකුතු දිනය

2017-05-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

52.5 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට