නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Over 20 Million Downloads Worldwide! Play Star Chef, Best Cooking Simulation Game & Best of App Store! Are you a foodie? Are you a cook? Do you like to create recipes or simply put together a good cookbook? You can now live your dream of becoming a Master Chef and building your own classy restaurant with humble beginnings. Rustle up Soups and Starters, Pastas and Pizzas, Cakes and Cookies and all the other delicious mouth watering cuisines from across the world and grow from an amateur cook to a culinary master while you lovingly cater to and delight all your customers! Being a Top Chef is not just about running a kitchen. It’s about having the right tools, getting the right mix of ingredients, using the freshest produce, to bring in flavor and that dash of spice and zing! Plate up exotic dishes, ramp up your restaurant tastefully with elegant décor and begin your tryst with the awesome world of food to realize your dream of becoming the Star Chef! ---------- Hungry for more? Check Star Chef out on: Facebook: https://www.facebook.com/starchefgame Twitter: https://www.twitter.com/starchefgame Instagram: https://www.instagram.com/starchefgame YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpli7mmzh90baRptig83nTQ ---------- Facing issues while playing Star Chef or have suggestions/feedback? We would love to hear from you – Contact us at https://99games.helpshift.com/a/star-chef-cooking-game/

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

• Removed Holiday content • Minor big fixes and performance enhancements

විශේෂාංග

  • Cook and master appetizing world cuisine
  • Build a world-class kitchen with top-of-the-line cooking appliances
  • Hire and manage skilled staff to help you in your kitchen
  • Customize and build the restaurant of your dreams with elegant wall and floor decors, stylish tables, fountains and more!
  • Grow fresh produce from your very own backyard!
  • Serve delicious food to hungry foodies who visit your Restaurant!
  • Trade cooked dishes and veggies with other Star Chef players at the Food Truck and Chef's Store!
  • Start a bustling Catering Business and expand your Restaurant Empire!
  • Get ‘Likes’ from fellow Chefs and make your Restaurant the Talk of the Town

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

99Games Online Pvt Ltd

වැඩිදියුණුකරු

99Games Online Pvt. Ltd.

නිකුතු දිනය

2018-07-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

266.64 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට