මුල් මිල USD$49.99 විය, වර්තමාන මිල USD$24.99
50% වට්ටම් • 1 දවස වම්
Xbox මත ඔන්ලයින් බහු ධාවකයට Xbox Live Gold (දායකත්වය වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය කෙරේ.
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

State of Decay 2: Ultimate Edition includes: • State of Decay: Year One Survival Edition (Console version) • Independence Pack* • Daybreak Pack* • Doomsday Pack* The ultimate zombie survival game • Build your community and invite up to three friends** to explore an open-world world filled with hostile zombies • Establish a base, develop your characters and manage resources to survive in a post-apocalyptic world • In the apocalypse, every decision matters and brings with it lasting consequences. • How you survive just might surprise you. • Available on Xbox One and Windows 10. • Xbox One X Enhanced and supports Xbox Play Anywhere. *Add-on packs available as released, see Xbox.com for more info **State of Decay: Year One Survival Edition and add-on content downloads require up to 25GB. ISP fees apply. Xbox Live account required. State of Decay: Year-One Survival Edition may be downloaded to your Xbox One console by selecting “My Games and Apps”, then selecting “Ready to Install”. Included content will automatically be added to Ready to Install, without the need of a download code. ***Xbox Live Gold membership required for online multiplayer on Xbox One (sold separately). Play on one device at a time. PC hardware requirements may vary for games on Windows 10. Enhanced features for Xbox One X subject to release of a content update. Games information at xbox.com/enhanced. Specific enhancements vary by game.

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

ZEDHUNTER Update - released 11/16/2018 This is the first free content update for State of Decay 2. It unveils an iconic weapon that every badass zombie slayer wants in their arsenal: the crossbow! To discover this new content, simply explore the world as normal. New missions also help you acquire some of the choice items! New Features: - Free content update for State of Decay 2 - Eight new crossbows - Player can now craft crossbows and crossbow ammunition at home base - New respec option for core skill specialization - Five new quirk skills for survivors - Three new plague consumables that use zombie biology to grant survivors temporary abilities - Three new close-combat & melee weapons - New bloater cloud grenade (throwable and launchable versions) - Three new achievements worth 25 Gamerscore - New missions that introduce new content via exploration and scavenging

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Game Studios

හිමිකම

Microsoft Studios © 2018 Microsoft Corporation

වැඩිදියුණුකරු

Undead Labs

නිකුතු දිනය

2018-04-22

ආසන්න වශයෙන් තරම

30.87 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 18 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ මයික්‍රොපෝනය භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න
ගතික ලෙස කේතය ජනනය කරන්න

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

මිල පරාසය: USD$4.99 සිට USD$9.99 දක්වා

ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලය සහ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
English (Australia)
Español (México)
Français (France)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)
Русский (Россия)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

State Of Decay 2: Ultimate Edition සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට