USD$29.99යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
Xbox මත ඔන්ලයින් බහු ධාවකයට Xbox Live Gold (දායකත්වය වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය කෙරේ.

Cloud enabled: Requires Xbox Game Pass Ultimate & compatible controller, both sold separately. Select regions & devices.Learn more

+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

USD$29.99+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

අන්තර්ගතයි

විස්තරය

The dead have risen and civilization has fallen. Not even the military could stop the zombies, and now it's up to you to gather survivors, scavenge for resources and build a community with up to three of your friends in a post-apocalyptic world – a world where every decision matters, and where you define what it means to survive in this ultimate zombie survival simulation. Upon release, State of Decay 2 became an instant hit with over 6 million players and was quickly defined as the ultimate zombie survival simulation. State of Decay 2: Juggernaut Edition is an updated and improved version of the popular zombie survival game that’s been redesigned as a new experience to welcome first-time players, yet with new and exciting content for the most experienced survivors. - The base game and access to all 3 add-on packs released to date: o Heartland, a massive story-based campaign with 10+ additional hours of a deep narrative in the classic Trumbull Valley map, with new freaks and new challenges o Daybreak Pack, a test of your teamwork in siege defense o Independence Pack, a celebration of history that you can blow up...with fireworks - Providence Ridge, a brand-new map in a rugged logging town - Remastered graphical, mission, UI and technical improvements based on community feedback - A new category of heavy melee weapons with new moves to bust zombie heads - A brand-new tutorial and improved controls to help you become the ultimate survivor - Cross-platform multiplayer so you and up to three friends can survive the apocalypse together With the new Juggernaut Edition, it’s never been a better time to test your survival skills in State of Decay 2.

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

This month, State of Decay 2 turns two years old! To mark the occasion, we’ve created a content pack full of items that celebrate the history of the State of Decay franchise. Some are specifically drawn from our past, while others are brand new to the game. We thank all our players, from those of you who’ve been with us from the first days of our apocalypse to the folks just joining us with the recent release of Juggernaut Edition. We hope this content pack brings back some treasured memories while also creating fun new ones! In addition to the new Anniversary content pack, we’ve made a bunch of bug fixes and gameplay improvements, including: • Increased speeds for reloading firearms and refueling and repairing vehicles. • More improvements to combat with juggernauts, this time focused on melee weapons. • Improvements to follower AI in combat. • New beneficial community events driven by survivors with good morale. • Adjustments to mission pacing to reduce stress and randomization.

විශේෂාංග

  • Build your community and invite up to three friends to survive in an open world filled with hostile zombies and human enemies.
  • Juggernaut Edition includes the base game and all 3 previously released add-on packs.
  • Explore Providence Ridge, a brand-new map in a rugged logging town.
  • Remastered graphical, mission, UI and technical improvements.
  • It’s up to you to establish a base, develop your characters’ abilities, and manage resources to survive as a group in this post-apocalyptic world.
  • Features a brand-new tutorial and improved controls to help you become the ultimate survivor.
  • Free update for all current State of Decay 2 owners.
  • Every decision has lasting consequences. In the end, how you survive just might surprise you.
  • Supports Xbox Play Anywhere.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Game Studios

හිමිකම

Microsoft Studios © 2018 Microsoft Corporation

වැඩිදියුණුකරු

Undead Labs

නිකුතු දිනය

2018-05-21

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 18 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
යෙදුම නවීකරණය කිරීමට පරිශීලකට හැකියාව දෙන්න.
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

නිදහස්

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (Australia)
English (United States)
Français (France)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Deutsch (Deutschland)
Español (México)
Italiano (Italia)
中文(中国)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

State of Decay 2: Juggernaut Edition සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට