නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

This amazing adventure game Of Stick Z Super Dragon Fight Ninja Free Fire Run For collect coins of Fire Power For stilling a live into darkness and Ice freezing for Get a great Score and Won the Great Gift for your great riskiness, gamble and adventure into this jungle and brushwood. it's an amazing and great game with His Hero on Fire how run, challenge and fight the powerful enemies and try to won this fight and be number one. This Character is not an anime character/personal it’s just a boy with power of fire running in too many different worlds. So, keep running, jumping and shooting the enemies to keep his fire burn, Because it’s a powerful with a great garena free Fire. It's look like a great new world and speed Of anime Of Ninjas, Ninja free Fire and a new world Of jungle and blocks Of crocodile, birds and other obstacles. So this game is for all the members Of your family Boys and girls, older and children, with education and focus without violence. You will be able to play as a real ninja. Here you can become a Master Ninja Fire. GAMEPLAY Stick Z Super Dragon Fight Ninja Free Fire : ♦♦♦ Simply control the Ninja player with jump. ♦♦♦ Don't interact with Enemy Objects, try to escape from those objects. ♦♦♦ Collect the Fire and beat the dragon ball . ♦♦♦ Wonderful game play experience. ♦♦♦ Good Ninja style Background music and sounds. Features Stick Z Super Dragon Fight Ninja Free Fire : + Classic gameplay + Simple yet beautiful graphics + Easy and intuitive controls + Ability to double jump + many levels + shoot enemy + Suitable for all ages + beautiful music background f you really love arcade type jungle run games, this game is perfect choice for you and your kids.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

This amazing adventure game Of Stick Z Super Dragon Fight Ninja Free Fire Run For collect coins of Fire Power For stilling a live into darkness and Ice freezing for Get a great Score and Won the Great Gift for your great riskiness, gamble and adventure into this jungle and brushwood. it's an amazing and great game with His Hero on Fire how run, challenge and fight the powerful enemies and try to won this fight and be number one. This Character is not an anime character/personal it’s just a boy with power of fire running in too many different worlds. So, keep running, jumping and shooting the enemies to keep his fire burn, Because it’s a powerful with a great garena free Fire. It's look like a great new world and speed Of anime Of Ninjas, Ninja free Fire and a new world Of jungle and blocks Of crocodile, birds and other obstacles. So this game is for all the members Of your family Boys and girls, older and children, with education and focus without violence. You will be able to play as a real ninja. Here you can become a Master Ninja Fire. GAMEPLAY Stick Z Super Dragon Fight Ninja Free Fire : ♦♦♦ Simply control the Ninja player with jump. ♦♦♦ Don't interact with Enemy Objects, try to escape from those objects. ♦♦♦ Collect the Fire and beat the dragon ball . ♦♦♦ Wonderful game play experience. ♦♦♦ Good Ninja style Background music and sounds.

විශේෂාංග

  • This amazing adventure game Of Stick Z Super Dragon Fight Ninja Free Fire Run For collect coins of Fire Power For stilling a live into darkness and Ice freezing for Get a great Score and Won the Great

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

ZenStudioGames

නිකුතු දිනය

2019-06-11

ආසන්න වශයෙන් තරම

61.7 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට