නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Sticked Man Fighting is an epic bully street battle for real men ONLY! Fight with your rivals, go through the numerous levels and become as firm as a stone! Sticked Man Fighting FEATURES • Impressive street clashes of the blusterous sticked men • Deadly weapon: bat, spear, brass knuckles, sword, axe, shuriken, nunchaku • Different boosters and combos: health box, energy, shield and double damage • Awesome locations: forest, middle ages and even Mars! • New enemies: knights, aliens, lumbermen and many others! Kill them all! FIGHT! Use the right tactics and win all your rivals! Never hesitate otherwise you'll be wasted!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Bug fixes Gameplay improvements

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Teen Games LLC

නිකුතු දිනය

2015-02-25

ආසන්න වශයෙන් තරම

204.88 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට