නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

You like fighting games and stickman games? This game is made for you! Enter the arena and play as an heroic Stickman. You must fight against your opponents. You must have no mercy against them. To win, you have to kill them all. Watch out ... you'll face numerous warriors. Their big boss will not hesitate to mangle you ! Stickman Fighter Epic Battles is a game of skill and speed in which you will need to string together catches, kicks and punches. Numerous weapons are also available to you. You must dodge opponents or die. The universe of this game makes it truly unique. HOW TO PLAY Stand in front of your opponents and start the combat. Each enemy has its specificity. A life bar shows your health. GAME FEATURES - Stickman - Combat - 40 Levels - Weapons

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Game Developer

වැඩිදියුණුකරු

Game Developer

නිකුතු දිනය

2017-04-03

ආසන්න වශයෙන් තරම

15.69 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සටන් කිරීම

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට