නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Stickman Legends - Shadow Fight The SHADOW force has corrupted our Universe by its dankness power, all life forms are covered under its effect. The souls of the most powerful heroes have been sealed inside the magical artifact called Cube. Only you - the Commander - can free the imprisoned heroes, take the lead and fight against the SHADOW to bring peace back to the Universe. The one 2D action Role Play Game (RPG) you’ve been waiting for! In a world where light is barely visible, the war between your heroes and the army of darkness is still raging on. Fight your way through countless different enemies. Keep your weapons sharpened. Stay focused on your main objectives. Battle other players from all over the world in the arena for bragging rights and crazy loots. All that and so much more - only in Stickman Shadow Legends. In each adventure battle, you’ll play the warriors who are on a journey of conquering the dark world which filled with a lot of swords, hammers, dagger weapons, skills and awesome skins . Be ready for an exciting game, you can be a hero fighter and master the sword game . Do you have enough brave, courage & passion to master this warriors Stickman game! The stick man game is created to satisfy the passions of those who love stick fight. Transforms into stick man to fight with enemies and regain freedom for the village. Play as a young stickman fighting his way through his old and new enemies to be worthy to earn the title of Shadow Warrior. Complete missions and beat examiners during your journey to prove your prowess with the belts you won. And don't worry, you don't have to rely only on your fists; there is a whole arsenal of weapons and armor to aid you on your way to greatness. Collect the varieties of weapons stick fight to make you stronger and stand out like stick war, stick fight. Epic heroes including Ninja, Knight, Stickman, Assassin, Archer, Hammer fight in a war to defend the kingdom and clash other clans in the most epic battle royal ever . You will be a part of an awesome dark world, have to face against many zombies, monsters and mighty opponents, you have an opportunity to show off your fighting skill as in fighting games .

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Strike Best Mobile Game Studio

නිකුතු දිනය

2019-05-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

28.05 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට