නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

St.Patrick Casino Slot Machine = Huge Payouts = Mega Bonus Games Welcome to popular Las Vegas St.Patrick Slots . Start now and collect $200,000 FREE CHIPS as Welcome BONUS in your CasinoSlot game! Inside you will find a lot of FREE COINS rewards, bonus games and amazing slot experience! == EXTRA Features == - $200,000 chips to get you started! - GEMS for extra free spins & multipliers! - Free chips every 30 minutes for you! Play your favorite slots anytime you want! - You Level UP > Rewards UP too! - BONUS POINTS - allow you to play Slots Bonus Games anytime you want! - A lot of Bonus Games: Wheel of Fortune, Nice cards, etc. - Play & Win Casino Slot Machine Jackpots, Huge Jackpots & ROYAL Jackpots! == Features == - Boost your wins up to 5x times! - Exchange gems for coins, bonus points & boosters! - Daily GEMS! - Collect Daily Bonuses - FREE COINS each 30 min! Now you can play amazing St.Patrick Casino Slot Machine any time and anywhere! Just connect your Facebook account and stay synced with coins, gems and your progress! Also you may invite friends and receive FREE COINS & GEMS Rewards! Collect golden symbols to earn huge gems rewards! Slot maniacs wins a lot of Royal & Huge Jackpots each day! In this slot king machine you'll play online with people from all over the world and fight for rewards from all Duksel VIP Slots Club Games! == Progress == - Leaderboards in this Slot Machine - Achievements with progressive rewards! - Daily Quests with Coins rewards - Leaderboards in Global Casino Slot Games == PLAY MORE! GET MUCH MORE! == Collect VIP Status Points to get more rewards & bonuses! You will get VIP Status Points for all your experience: spins, wins, invites, purchases, level-up and much more! $ DOWNLOAD NOW! St.Patrick Slots $ Have Fun and Good Luck $ Like St.Patrick Casino Slots Game on Facebook: https://www.facebook.com/SlotsClubVIP - All in-game sales are final; - This slot machines are intended for a mature audience (age 21 years or older); - The game does not offer real money gambling; - The game does not offer an opportunity to win real money or real prizes; - Wins made while gambling in this free casino games can't be exchanged into real money or real rewards; - Past success at social casino gambling has no relationship to future success in real money gambling.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • $200,000 chips to get you started
  • GEMS for extra free spins & multipliers
  • Free chips every 30 minutes for you
  • BONUS POINTS - allow you to play Slots Bonus Games anytime you want
  • Play & Win Casino Slot Machine Jackpots, Huge Jackpots & ROYAL Jackpots
  • Boost your wins up to 5x times
  • Exchange gems for coins, bonus points & boosters
  • Daily GEMS
  • Collect Daily Bonuses

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Duksel

නිකුතු දිනය

2019-06-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

62.75 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට