නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

"An online version of a classic, complete with massive sieges and politics" - GamesRadar "Stronghold Kingdoms is probably one of my favourite MMORTS titles" - Engadget "A rich massively multiplayer strategy game" - GameWatcher Stronghold Kingdoms is a massively multiplayer grand strategy game and the first ever online Stronghold! Kingdoms is about forging alliances, political mind games, city-building and castle sieges with thousands of other players. Cast as a feudal lord or lady, players begin with a single village and keep. They must design and defend their castle before turning their eye to the rest of the country, Europe and the world! Whatever path they choose players will find strength in numbers as they band together, uniting with local Factions and player-led Houses. Besiege the castle that’s never been taken, overthrow ruthless tyrants, bankroll your faction’s war efforts, pillage your neighbor’s resources, peacefully raise cattle or do it all! Factions, elections, liege lords and their vassals come together to form a feudal community of real players with whom to discuss strategies and build allegiances. While an impregnable castle should be at the heart of any kingdom, you can also specialize with a vast research tree. Starting as a humble peasant each promotion provides valuable research points to spend on trading, diplomacy, warfare, farming or religion. Beware as your power grows so does your responsibility. Your vassals will look to you for leadership and you may find yourself fighting for the crown itself!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • 🏰 BUILD Your Stronghold – Crush the invading hordes with impenetrable castle defenses.
  • ⚔️ BESIEGE Rival Lords – Engage in political mind games or lay siege to sworn enemies.
  • ️🏹 RESEARCH New Technology – Are you a farmer, trader, diplomat or warlord? You decide!
  • ⚜️ LEAD Your House – Join a faction, attack its enemies and rule over entire countries.
  • 🌍 PLAY Anywhere – Wage war with thousands of other Lords playing together on PC and mobile.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Firefly Studios

හිමිකම

© 2018 FIREFLY HOLDINGS LIMITED. All rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Firefly Studios

නිකුතු දිනය

2018-03-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

574.39 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Italiano (Italia)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Türkçe (Türkiye)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට