Optimized for Series X and S
මුල් මිල USD$29.99 විය, වර්තමාන මිල USD$14.99
50% වට්ටම් • 2 දවස් වම්

Get access to this game and play with cloud gaming (where available) with an Xbox Game Pass Ultimate subscription (sold separately).Learn more

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Below Zero is an underwater adventure game set on an alien ocean world. It is a new chapter in the Subnautica universe, and is developed by Unknown Worlds. Return to Planet 4546B Submerge yourself in an all-new, sub-zero expedition in an arctic region of Planet 4546B. Arriving with little more than your wits and some survival equipment, you set out to investigate what happened to your sister... Uncover the Truth Alterra left in a hurry after a mysterious incident. Abandoned research stations dot the region. What happened to the scientists who lived and worked here? Logs, items, and databanks scattered among the debris paint a new picture of the incident. With limited resources, you must improvise to survive on your own. Discover Uncharted Biomes Swim beneath the blue-lit, arching expanses of Twisty Bridges. Become mesmerized by the glittering, mammoth crystals of the Crystal Caverns. Clamber up snow covered peaks and venture into the icy caves of Glacial Basin. Maneuver between erupting Thermal Vents to discover ancient alien artifacts. Below Zero presents entirely new environments for you to survive, study, and explore. Construct Habitats and Vehicles Survive the harsh climate by constructing extensive habitats, scavenging for resources, and crafting equipment. Blast across the snowy tundra on a Snowfox hoverbike. Cruise through enchanting and perilous biomes in your modular Seatruck. Research Alien Lifeforms Something undiscovered lurks around every corner. Swim through the giant Titan Holefish, encounter the haunting Shadow Leviathan, and visit the adorable Pengwings. Keep your wits about you. Not all creatures in this strange world are friendly! Survive the Chilly Temperatures Jump in, the water’s warm. The below zero temperatures of this arctic region pose a new threat. New weather conditions blanket above-ground habitats. Craft a toasty cold suit, sip on piping hot coffee, and warm up next to Thermal Lilies to stave off the chill. An Ocean of Intrigue What really happened to your sister? Who were the aliens who came here before? Why were they on this planet? Can we find solace from grief in truth? Below Zero extends the story of the Subnautica universe, diving deep into the mystery introduced in the original game.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Return to Planet 4546B
  • Explore new biomes & encounter all-new creatures
  • Build your habitat for survival
  • Survive the frigid elements
  • Rich narrative that dives deeper into frozen mysteries

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Unknown Worlds Entertainment, Inc.

හිමිකම

© 2021 Unknown Worlds Entertainment, Inc. SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS and the logos and designs associated therewith are trademarks of Unknown Worlds Entertainment, Inc.

වැඩිදියුණුකරු

Unknown Worlds Entertainment, Inc.

නිකුතු දිනය

2021-05-13

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Italiano (Italia)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (México)
Deutsch (Deutschland)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Polski (Polska)
中文(中国)
Suomi (Suomi)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Türkçe (Türkiye)
Čeština (Česká Republika)
Magyar (Magyarország)
Slovenčina (Slovensko)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Subnautica: Below Zero වෙබ් අඩවිය

අතිරේක නියමයන්

Xbox Live පැවතුම් සංග්‍රහය
Subnautica: Below Zero රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Subnautica: Below Zero බලපත්‍ර නියමයන්
The SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS trademarks are Registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other jurisdictions. All Rights Reserved.

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට