මුල් මිල USD$49.99 විය, වර්තමාන මිල USD$4.99
90% වට්ටම් • 6 දවස් වම්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Subway Simulator – now in London! Travel throughout the London Tube - take the driver's seat and drive the train by yourself. How to play? Make doors open/close - Pick up as many passengers as you can - Track your speed or get fined - Use the warning signal when necessary - Unlock new trains and routes.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Bug fixes

විශේෂාංග

  • True-to-life underground train simulation;
  • Possibility to open/close doors, set speed, drive and use the siren;
  • Passengers tracking;
  • Enjoy the realistic 3D graphics;
  • Fines for over-speeding.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Teen Games LLC

නිකුතු දිනය

2016-04-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

222.82 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට