මුල් මිල USD$89.99 විය, වර්තමාන මිල නිදහස්
100% වට්ටම් • 6 දවස් වම්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Become a part of the constantly developing subway world! We're sure that everyone will find here something for himself. - Make a SUBWAY DRIVER career; - Control TRAINS from all over the world - Visit different COUNTRIES during rides - Explore new SUBWAY ROUTES and STATIONS - See the other side of subway, being a PASSENGER SUBWAY DRIVER CAREER What makes a good driver of subway? Authority points, of course! Earn more of them and get a promotion to unlock new routes and trains. Reach the highest rank to unlock all of them. Points are given to you for each completed route, and for the total number of passengers you delivered. 25 + TRAIN MODELS Sounds amazing, right? Our depot includes prototypes of real trains and special ones, made for different events. Upgrade your subway driver level and unlock new trains or buy them for the in-game currency. TRIPS TO DIFFERENT COUNTRIES USA, Great Britain, Eastern and Western Europe, Russia, China... and even more countries further! Get a great chance drive through underground railroads of these locations STATIONS AND ROUTES We'd like to warn that some of the stations will seem familiar. Did you guess why? Because they are prototypes of real-life stations! And perhaps you've already been there... in reality. Unlock new routes to visit more stations! TRAFFIC RULES AND FINES Comply with the traffic rules during rides. It's rather important to keep within limits for safe driving. Otherwise you are to write an Explanatory letter. You see that it's rather easy to get fines. PASSENGERS Keep an eye on their mood during the ride. It depends on different aspects and is one of the successful ride main conditions. And of course, each grate world is made from little things. There are some things that make staying in our subway world even more fun: DAILY TASKS: Complete them and get nice rewards CUSTOMIZATION: Customize your train's cab with nice accessories, change color schemes of trains IN-GAME CURRENCY: Earn it for drives and spend on the new trains and other goods WEATHER: Make rides under various weather conditions. Our Subway grows and soon there'll be more things to try and to explore!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Simulators Live, LLC

නිකුතු දිනය

2020-02-11

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.82 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

බහු-ක්‍රීඩක මාර්ගගත සටන් භූමිය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට