නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Welcome to Sudoku Central! The Central place for all popular sudoku games! Sudoku Central offers unlimited puzzles in six game variants including Killer Sudoku, Windoku (Hypersudoku), Jigsaw Sudoku and Diagonals all in five different puzzle sizes. Not fan of the numbers? Pick any symbols you like. We are not going to describe common functions like unlimited undo/redo, hints and cell notes. Take it for granted! Just check out how fast you can solve even most challenging puzzles with our smart notes, safe replacing numbers, error detection and collision warnings. Live number maps integrated in buttons will show you missing numbers in an instant! No time to complete our giant 16x16 puzzle? Save it and play something easier. We have games lasting from few seconds to few hours! You can always get back when you are ready. With Automatic game saving you can take a rest anytime. Next time you will start exactly where you left off on any of your devices. Enjoy!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Thank you for playing Sudoku Central! In this version we bring general bug fixes and stability improvements. If you like this game, please take a moment to write a review in the Windows Store.

විශේෂාංග

  • Six game variants including Killer, Windoku (Hypersudoku), Jigsaw and Diagonals in five different puzzle sizes
  • Multiple symbol sets like fruits, animals, sports and letters
  • Live number maps integrated in buttons
  • Smart cell notes
  • Safe replacing numbers
  • Detailed gameplay statistics
  • Automatic game saving
  • Synchronization across all devices
  • Easy settings
  • Highly adaptive design

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Fasung Design

හිමිකම

Copyright © 2017 Fasung Design

නිකුතු දිනය

2016-05-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

19.94 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට