නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Classic Sudoku for beginners and advanced players. Whether you'd like to relax or keep your mind active – pass time in a pleasant way! Get a small stimulating break or clear your head with Sudoku. Take your favorite game with you wherever you go. Playing Sudoku on mobile is as good as with a pencil and paper. Choose any level you like. Play easier levels to exercise your brain, or try expert levels to give your mind a real workout. Our Sudoku has some features that make the game easier for you: hints and duplicates highlight. You can use them or complete the challenge without help – it's up to you! What's more, in our Sudoku each puzzle has one solution. Get an amazing Sudoku experience: · Challenge yourself figuring out your mistakes, or enable Auto-Check to see your mistakes as you go · Make notes to keep track of possible numbers. Each time you fill in a cell, notes are automatically updated! · Highlight duplicates to avoid repeating numbers in a row, column and block · Hints can guide you through the points when you are stuck Train your brain with Sudoku anywhere, anytime!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Version 1.8 - Keeping display on when playing the game (Thanks Abbas for the feedback) Version 1.5, 1.6 & 1.7: - Minor bug fixes Version 1.4: - Adding instructions - Minor bug fixes Version 1.3: - Introducing light and dark theme - Introducing daily levels Version 1.2: - Auto-highlight errors - Ability to remove ads - Updated icons

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Riz

නිකුතු දිනය

2017-12-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

23.25 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Sudoku Classic! සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට