නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Super Boy Run Mario is an amazing runner game and now you have a Dino Friend to Help you in your adventure.. Hometown of super boy was invaded and destroyed by unexpected monsters. Super boy was all alone! Go help him take his hometown back! Are you looking for the best 2D adventure game? Then don’t miss out Super Mario Run Adventure – Jump & Run! The best new game in 2019, it’s free! The beautiful Jungle World is invaded by jumpy monsters! To save his brothers called Bino, Sboy and Jabber, Super Jake, the incredible jumping Jack and leprechaun, needs to jump start his awesome world adventure, jumping & running, smash the monsters on the run, earn the coins, and most importantly! if you like classic platformer games like super mario run, lep's world, super bino go , super mario run , dr mario world , lep's world 1 , leps world 2 , lep 's world 3 , lep's world 4 and super hit gama lep 's world 3 , right for you is game Super Boy Run Mario ! Super Boy Run Mario in this side scrolling adventure through challenging levels of running and jumping. Easy to play just touch the screen to jump and touch quickly twice to double jump. It is a fun game for everyone. Try it out and enjoy!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Free Fun Games - zombie racing shooter

නිකුතු දිනය

2019-08-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

25.54 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට