නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Super Craft Mario Run is a classic Mario platformer, fun classic jump and run platformer game. Run and jump through lots of well designed levels and shoot enemies with fireballs. Many action packed levels in 5 different worlds and various enemys. Enjoy this super classic adventure and legendary side-scrolling arcade platformer! In the super jungle world, Sboy must smash enemies to pass so many threats. With familiar characters, Super Craft Mario Run is such a childhood game. Play this fantastic game based on leps world adventure of lep's world 1 , lep's world 2 and lep's world 3 🍀🍀🍀 ! Play Super Craft Mario Run now for FREE! In this adventure game, Mario Sboy'll run and collect coins, power-up to fight with 9 bosses in 5 worlds. Great Features Of Game - Great graphics and music - Over 20 enemies and power up obstacles - 5 beautiful worlds with 40 awesome levels - Bonus Stage with randomly generated levels - Many different enemies and traps to overcome - Free platformer game suitable for all ages - Easy and simple gameplay - Stunning HD graphics - Intuitive controls with on-screen buttons - Highly addictive and a lot of fun - And a lot more If you love platformer and jump and run games you should definitely check out Super Craft Mario Run!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Royal King Games Studio

නිකුතු දිනය

2019-06-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

151.36 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට