නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Take over the control of one of the mighty nations during the times of World War 1 in the biggest WW1 strategy game of all time. Conquer provinces, forge alliances and build up your economy in real-time on persistent maps. Build experimental weapons of World War 1 and become the one true superpower!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Welcome to The Great War, General! Choose your nation and assume the highest office in your desired empire. Balance the production of materials, troops and weaponry with the rare resources your land has to offer. Forge alliances with your competitors, do important trade deals or fight yourself through the 1st World War. This rough period demands a clear minded leader like you. Don’t let your people starve, train them to join the cavalry, place them into the first experimental tanks, develop your country and slowly conquer the world. Veteran grand strategy players will see their gaming skills be put to use on the battlefields in the biggest World War 1 strategy game of all time, battling with economy, armies and the ever growing threat presented by your opponents. Role-play as Queen Victoria or change history however you want. In Supremacy 1914 your imagination and skill are your only limits! Up to 500 players can compete in real time on historical and fictional scenarios. ***IMPORTANT: Supremacy 1914 is a free game and is continuously being updated and further developed. To ensure further improvements and fresh content, there is the possibility to purchase premium currency and premium account in-game.***

විශේෂාංග

  • Real Time Multiplayer
  • Up to 500 real opponents per map
  • Biggest WW1 strategy game of all time
  • Realistic distances and unit movement
  • Multiple maps and scenarios to play
  • Historically accurate troops and vehicles
  • Experimental weapons and units of the time
  • Frequent updates and new content
  • Forge alliances with other players
  • Win together in coalitions

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Bytro Labs

වැඩිදියුණුකරු

Bytro Labs GmbH

නිකුතු දිනය

2022-04-01

ආසන්න වශයෙන් තරම

877.31 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Supremacy 1914 වෙබ් අඩවිය
Supremacy 1914 සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට