මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$3.99
USD$3.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

You are marooned on the shores of an infinite blocky world. Explore, mine resources, craft tools and weapons, make traps and grow plants. Tailor clothes and hunt animals for food and resources. Build a shelter to survive cold nights and share your worlds online. Ride horses, camels or donkeys and herd cattle to protect them from predators. Blast your way through the rock with explosives. Build complex electric devices. Possibilities are infinite in this long-running sandbox survival and construction game series. This is the thirtieth release of Survivalcraft, and it adds a new armor and weapons tier - copper! You can now paint stairs, slab, fences and signs and place electric gates on the floor or ceiling. Wander in dense forests full of tall spruces and fallen logs. Explore bigger caves, but watch out for huge magma chambers underground (15x bigger than 1.28). There are new sound generator sounds for you to use, including hi-fi drums! Check out full list of 70 changes at http://kaalus.wordpress.com/updates-history Survivalcraft brings features you love in the PC version of Minecraft to your mobile device: infinite worlds, caves, logic elements (electricity), weather, boats, ridable animals, explosions, clothes, armor and many more. It does so while maintaining its own realistic, survival-themed style. Enjoy! Website: http://kaalus.wordpress.com Brief update history so far: - 1.0 (initial release, 16 Nov 2011) - 1.1 (screenshots, torches, lamps, tools, controls sensitivity, recipaedia) - 1.2 (sneaking, stairs, slabs, doors, ladders, snow, ice, christmas tree) - 1.3 (basalt, limestone, marble, furnace) - 1.4 (new world format, clay, bricks) - 1.5 (birds, weapons, throwing, food, eating) - 1.6 (emergency bugfix release) - 1.7 (trapdoors, water animations, snowballs, traps, wildboars, game modes) - 1.8 (buckets, water physics, magma, world properties, view angles) - 1.9 (Dropbox, fences, upside-down stairs and slabs) - 1.10 (optimizations, bulls, signs, sulphur, saltpeter, adventure mode) - 1.11 (explosives, fire, matches, magma as fluid) - 1.12 (wolves, cows, milk, diamonds, flat terrain, controls improvements) - 1.13 (creature spawners, eggs, saplings, compass, thermometer, grass spreading) - 1.14 (emergency bugfix release, hygrometer, sharper text) - 1.15 (big performance improvements, bears, machetes, adventure restart, cacti) - 1.16 (smoother framerate, polar bears, paint, falling blocks, environment modes) - 1.17 (3rd person view, 3d tools, creature shadows, physics optimizations) - 1.18 (rain, snow, thunderstorms, thawing/freezing, werewolves, pumpkins) - 1.19 (electricity, new UI, new recipaedia, new help, germanium + lots more) - 1.20 (community content, better caves, creative options, SD card) - 1.21 (fish, horseriding, electricity improvements, camels, leather + lots more) - 1.22 (survival, farming, boats, islands, more painting, pathfinding, rhinos and many other animals) - 1.23 (content rating, larger visibility range, analog electrics, halloween special, donkeys, bass) - 1.24 (bows and arrows, shooting target, reindeer, tigers, iron fences, ivy, feathers, string) - 1.25 (custom skins, new explosions engine, bombs, crossbows, fire arrows, new UI, stone fences) - 1.26 (clothes, armor, temperature effects, belugas, cassowarys, pumpkin and cotton farming) - 1.27 (moose, campfires, larger inventory, lightning button, more clothes, AI improvements, new engine) - 1.28 (firearms, dispensers, fireworks, digging cracks, left-handed controls) - 1.29 (more paintable items, copper armor and weapons, tall spruces, horizontal logs, bigger caves)

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Graphics update.

විශේෂාංග

 • Massive destructible block world
 • Crafting and smelting
 • Realistic animals and weapons
 • Fire, explosives, dynamic water and magma
 • Living world with day/night cycle, dynamic weather and physical processes
 • Build complex electric devices and circuits, even video games
 • Ride horses, camels, donkeys
 • Realistic survival simulation
 • Download maps, skins and textures created by community
 • Over 300 items of clothing and armor, each affecting your looks and survival ability
 • Deserts, jungles, plains, snow, ocean, lakes, swamps, islands

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Candy Rufus Games

හිමිකම

Copyright © 2011-2019 Candy Rufus Games

වැඩිදියුණුකරු

Candy Rufus Games

නිකුතු දිනය

2011-11-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

20.02 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Survivalcraft වෙබ් අඩවිය
Survivalcraft සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට