නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Tank force is the best free online Tank game. Millions of players from around the world fighting on the best modern tanks. Tank Force combines two types of stunning gameplay: part of tank simulator game and thrilling arcade battles. So what are you waiting for? Forget about such boring things as racing, killing zombies and wasting time on clickers! Realistic online battles on heavy war machines and its modifications are available in Tank Force right now! Join the world of modern tank battles: - Cross-platform online PVP battles 7x7 - Fight till the total annihilation or capture the base - Upgrade and customize your own tank - Wide range of modern tanks and wheeled war machines - Realistic combat arenas that represent different geographical zones - Take several tanks into the battle - Play against the advanced AI and real players - Different types of armor zones Many players from around the world. Became a part of a growing community. Join online battles with your allies and fight for your country dominating all others. Play Tank Force for free, unlock new war machines, explore realistic arenas, enjoy the amazing graphics. Constantly updated content that includes technique, maps, missions, events, and much more. Everything for free and was created to let you enjoy fast and furious blitz battles. Complete, get and learn: - In-game events - Wide Tank types tree - Unique rewards for contributing to our community You'll get: - Realistic physics - Excellent graphics and sound - Destructible environments - Attention to details - Participation in the life of the project and the community - Brand-new solutions in the world of tank blitz battles - Ability to play on your PC and your phone Legendary tanks: T-64, Armata, Challenger, Abrams, T-90. Wide range of realistic maps from deadly swamps to center or London. The variety of real tanks from Russia, NATO or the Asian region. You can get all that in one game - Tank Force, a free online mobile tank shooter.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Tank Force 4.10.9 The list of changes * Added to the game Manufacturing facility. The full capabilities of the production are revealed upon reaching account level 15 * Increased combat time by 2 minutes * Increased player waiting time to improve player's selection * Multiple edits on clan functionality * Preparing Winter Hangars * Presumably fixed the appearance of invisible tanks in battles * Multiple bug fixes

විශේෂාංග

  • Realistic physics
  • Destructible environments
  • Attention to details
  • Ability to play on your PC and your phone
  • Wide Tank types tree
  • Cross-platform online PVP battles 7x7
  • Different types of armor zones

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Extreme Developers

හිමිකම

Extreme Developers

වැඩිදියුණුකරු

Extreme Developers

නිකුතු දිනය

2017-10-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

193.59 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
මානව අතුරු මුහුණත් උපාංග (HID) ප්‍රොටොකෝලයට සහාය දක්වන ඔබගේ උපාංග භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට