නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Tanks at your fingertips. Choose a weapon from a simple missile to an atomic bomb, shoot with the right angle and hear an amazing clash of blitz while destroy your opponents in the war world. Make the right shot quickly, win the battle or die! The world-famous Bowmasters in tanks format! Win the war in top battle simulation now! Incredibly dynamic and fun multiplayer game. Build your tank from play with your friends & dominate the arena! Enjoy this Modern FPS game with cool world of tanks - wot and start Call of Duty with tanks ! In this tank game, you will enjoy the adrenaline and have a great adventurous experience!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Best Pocket Games

නිකුතු දිනය

2019-04-19

ආසන්න වශයෙන් තරම

31.61 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට