නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

No sync between devices! “Tentacles: Enter the Mind' is the best game you can get for Windows Phone” – Neowin ------ New features in 1.4! ------ + New Game Mode - Survival! + Shared Tombstones – Feast on your friends deaths! + More awesome items in the shop! + More levels! -------------------------------------- Tap your way through the layers of Dr. Phluff’s outrageously bizarre mind. Dispatch enemies, collect eyes and secret eggs, gain powers and abilities, and play against your friends. The Professor has gone mad from the creatures in his mind and only you and Lemmy can save him! PLEASE NOTE: Tentacles: Enter the Mind is completely free to play but has optional in-game purchases. In-app purchases can be disabled through your device settings. Additional: Features: + Xbox Leaderboards + Achievements + Play online / offline For more information, visit www.pressplay.dk For help and support, please

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Microsoft Studios

වැඩිදියුණුකරු

Microsoft Studios

නිකුතු දිනය

2018-01-30

ආසන්න වශයෙන් තරම

43.89 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Tentacles:Enter the Mind වෙබ් අඩවිය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට