නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Built for Windows 10 It is the best free online texas hold'em poker club game from all over the world. Do you love poker? Do you want to play with real people whenever and wherever you want? The only thing you need is your mobile phone and internet connection! Now just add a bit of skill and you'll have your first winnings! It doesn't really matter whether you are a newbie without basic knowledge of rules or a weathered poker-shark, you will find a table suitable for you. Come and join the club where poker fans from all over the world gather to play and chat about the best poker game in the world. Game features: * Live Chat * Personal Avatars * Sit-n-Go tournamet Mode * Ring Games * Free daily Gold * Lottery Draw * 200+ Virtual goods you can send ppl on tables * Facebook connect for fast registration (optional) We request the following permissions for the following reasons: - Network communications – 1.To play online with other players. 2.To enable the possibility of using paypal billing. - Phone calls: Preventing “phone time-outs” in the middle of the game. - Storage: To enable saving data on your SD card. - Vibration: Notification in silent areas. - Billing: To enable a possibility of purchasing premium services. If you love poker, come and join the club for devoted and occasional poker-players alike. Getting in is easy. Just click on the button and download the app now for free.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

v3.0.1.0 improved user experience guest login

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

GeaxGame,Inc

නිකුතු දිනය

2016-07-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

139.66 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Texas Holdem Poker Pro - Poker KinG සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට